Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία Εταιρείας : ΜΗΝΑ Σ. – ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ Ε. Ι.Κ.Ε.
Α.Φ.Μ. : 800796800
Αρ. ΓΕΜΗ : 141210007000

Στοιχεία Εκπροσώπου
Α.Φ.Μ. 076422169
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ
Κατηγορία Σχέσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
Είδος Σχέσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

 

Στοιχεία Μετόχων
Α.Φ.Μ. 0682279999
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΗΝΑ
Είδος Συμμετοχής Μέλος
Ποσοστό Συμμετοχής 50%
Α.Φ.Μ. 076422169
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ
Είδος Συμμετοχής Μέλος
Ποσοστό Συμμετοχής  50%