Στοιχεία Επικοινωνίας

ΜΗΝΑ Σ. – ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ Ε. Ι.Κ.Ε.
Πόντου 14
181 21 Νίκαια
Τηλέφωνο : 210 4973 983